Algemene Voorwaarden 

Versie 29 oktober 2019

 

¦ Artikel 1 UITBATER

Het Casino Middelkerke (hierna het “Casino” genoemd) wordt uitgebaat door E.C.K. NV, met maatschappelijke zetel te 8300 Knokke-Heist, Zeedijk-Albertstrand 509, ondernemingsnummer 0406.949.939, RPR Gent, afdeling Brugge (hierna “E.C.K.” genoemd).

¦ Artikel 2 AANGEBODEN DIENSTEN

E.C.K. is houder van een vergunning klasse A(8110) naar Belgisch recht voor de exploitatie van kansspelen in een kansspelinrichting klasse I, genaamd casino. E.C.K. biedt bezoekers van het Casino een wettelijke toegestane kansspelervaring aan. Het aanbod bestaat uit automatische kansspeltoestellen en tafelspelen. Ook een bistro maakt deel uit van de aangeboden diensten.

Er kan enkel met financiële inzet worden deelgenomen aan de automatische kansspelen en tafelspelen.

¦ Artikel 3 OPENINGSUREN

De openingsuren van het Casino zijn de volgende:

 • Zondag tot en met donderdag: 09u00-01u00
 • Vrijdag en zaterdag: 09u00-01u00

Meer specifiek zijn de automatische kansspelen geopend :

 • Zondag tot en met donderdag: 09u00-01u00
 • Vrijdag en zaterdag: 09u00-01u00

Meer specifiek zijn de tafelspelen geopend:

 • Zondag tot en met donderdag: 15u00-01u00
 • Vrijdag en zaterdag: 15u00-01u00

Meer specifiek is de bistro geopend:

 • Elke dag: 12u00-14u00 en van 18u00-22u00

¦ Artikel 4 ALGEMEEN

De toegang tot en het gebruik van de aangeboden diensten is onderworpen aan onderhavige Algemene Voorwaarden. Door het Casino te betreden en de aangeboden diensten te gebruiken aanvaardt iedere bezoeker expliciet, onvoorwaardelijk en onherroepelijk dat hij/zij verbonden zijn door onderhavige Algemene Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere.

Deze Algemene Voorwaarden bevatten geen bepalingen omtrent Bonus & Loyalty of eventuele andere speciale acties van toepassing in het Casino. Deze maken het voorwerp uit van aparte bepalingen.

Deze Algemene Voorwaarden bevatten geen bepalingen omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens. Deze maken het voorwerp uit van een aparte Privacy policy.

E.C.K. behoudt zich het recht voor om onderhavige Algemene Voorwaarden, de toegang tot het Casino en de aangeboden diensten alsook de bepalingen aangaande Bonus & Loyalty op elk moment te wijzigen en bij te werken, zonder voorafgaandelijke waarschuwing noch vereiste toestemming. In geval van een wijziging aan deze Algemene Voorwaarden worden de bezoekers hiervan ingelicht bij het eerstvolgende bezoek aan het Casino. Elke wijziging dient expliciet te worden aanvaard door iedere bezoeker.

Het feit dat E.C.K. zich op een bepaald moment niet beroept op een bepaling van onderhavige Algemene Voorwaarden, kan op geen enkele manier worden geïnterpreteerd als het verzaken aan het latere gebruik van diezelfde bepaling.

Ingeval E.C.K. aan een afzonderlijke bezoeker ten uitzonderlijke en strikt persoonlijke titel een afwijking op deze Algemene Voorwaarden toestaat, kan dit voor de betrokken bezoeker nooit als een verworven recht worden beschouwd.

De nietigheid, het verval of het niet-uitvoerbare karakter van alle of een deel van onderhavige Algemene Voorwaarden, leidt nooit tot de nietigheid van onderhavige Algemene Voorwaarden in hun geheel. De geheel of gedeeltelijk nietige, vervallen of niet-uitvoerbare bepaling wordt verondersteld niet geschreven te zijn. E.C.K. verbindt er zich toe deze bepaling te vervangen door een andere bepaling die dezelfde functie vervult, in de mate van het mogelijke.

Elk geschil betreffende onderhavige Algemene Voorwaarden, E.CK. of het gebruik ervan wordt uitsluitend geregeld door het Belgisch recht. Bij geschillen zijn enkel de rechtbanken van Gent bevoegd.

¦ Artikel 5 TOEGANG EN REGISTRATIE

De toegang tot het Casino en de deelname aan de aangeboden diensten, is enkel toegelaten voor natuurlijke personen die wettelijk bekwaam en minstens 21 oud jaar zijn. Bezoekers moeten in het bezit zijn van een geldig identiteitsbewijs zoals een identiteitskaart, paspoort of een rijbewijs. E.C.K. is volgens de gecoördineerde Wet op de Kansspelen van 7 mei 1999 en haar uitvoeringsbesluiten wettelijk verplicht om elke bezoeker te registreren in het toegangsregister aan de hand van een geldig identiteitsbewijs alvorens hem/haar de toegang tot het Casino te verlenen.

Elke bezoeker is zelf verantwoordelijk voor het waarheidsgetrouw, volledig en nauwkeurig doorgeven en up-to-date houden van zijn gegevens. E.C.K. behoudt zich het recht voor om op elke wijze en elk moment de juistheid van de ontvangen gegevens te controleren.

Om een geldige registratie te bekomen, dient de hierna beschreven procedure gevolgd te worden. De bezoeker deelt verplicht volgende gegevens mee: naam en voornaam (zoals vermeld op het geldig identiteitsbewijs), geboortedatum, geboorteplaats, adres en beroep.

Bij een geldige registratie kan  een lidkaart aangemaakt worden voor de bezoeker, ten persoonlijke titel, die de persoon toelaat het Casino te betreden. Zie ook Artikel 6 Lidmaatschap.

E.C.K. is wettelijk verplicht de toegang tot het Casino te weigeren aan personen die ingevolge de uitsluitingsmogelijkheden voorzien in de Wet op de Kansspelen van 1999 en haar uitvoeringsbesluiten de toegang tot een kansspelinrichting klasse I wordt ontzegd. E.C.K. maakt voor deze controle gebruik van het door de wetgever verplichte EPIS-systeem (Excluded Persons Information System). Bepaalde categorieën van personen (zoals o.a. magistraten, notarissen, deurwaarders en leden van de politiediensten buiten kader van de uitoefening van hun functies) hebben geen toegang tot het Casino.

E.C.K. kan bovendien tijdelijk of permanent de toegang tot het Casino weigeren aan personen omwille van volgende niet-limitatieve redenen:

 • Persoon die de indruk geeft de orde en vrede te verstoren of een eerlijk en correct spelverloop te verhinderen.
 • Persoon die deze Algemene Voorwaarden heeft overtreden of de indruk geeft deze te negeren.
 • Persoon die gebrek aan respect toont en/of onbeleefd en/of agressief is tegen andere bezoekers en/of medewerkers.
 • Persoon die frauduleus gebruik maakt van de diensten van E.C.K., de voordelen toegekend aan een andere bezoeker of iets gebruikt of meeneemt wat niet van hem/haar is.
 • Persoon die de indruk geeft dronken te zijn of onder invloed van medicatie/illegale middelen.

¦ Artikel 6 LIDMAATSCHAP

Op vertoon van een geldig identiteitsbewijs kan E.C.K. een lidkaart aanmaken voor elke bezoeker waarmee deze zich versneld kan registreren bij volgende bezoeken aan het Casino.

Telkens wanneer de bezoeker de speelzones betreedt, moet hij zijn lidkaart aan de bevoegde casinomedewerkers kunnen tonen. In de speelzones moeten bezoekers, wanneer een bevoegde casinomedewerker dit nodig acht, meteen hun lidkaart en hun identiteitsbewijs kunnen voorleggen.

Lidkaarten zijn strikt persoonlijk en niet-overdraagbaar. Bij vastgesteld misbruik, kan deze door E.C.K. worden ingetrokken. E.C.K. kan bovendien niet aansprakelijk gesteld worden in geval van schade als gevolg van misbruik of verlies van deze lidkaart. Elk verlies van de lidkaart, dient door de houder ervan onmiddellijk gemeld te worden aan E.C.K..

Deze lidkaart uitgereikt door E.C.K. is enkel en alleen geldig in het Casino waar deze is uitgegeven.

E.C.K. kan deze lidkaart ten allen tijde intrekken zonder enige rechtvaardiging.

Deze lidkaart kan eveneens gebruikt worden als deelname aan het Bonus & Loyalty – programma van toepassing in het Casino.

¦ Artikel 7 DRESSCODE

Bezoekers van het Casino zijn gehouden verzorgde kledij te dragen die past bij de sfeer van het Casino. Kledij en schoeisel dienen netjes, verzorgd en niet aanstootgevend te zijn. Shorts tot boven de knie, trainingspakken, mouwloze of korte T-shirts zijn verboden. E.C.K. behoudt zich het recht voor de toegang tot het Casino te ontzeggen aan personen die deze dresscode niet respecteren. E.C.K. behoudt zich het recht voor dit geval per geval te beoordelen.

Grote tassen/zakken zijn verboden in het Casino en dienen in de vestiaire aan de receptie te worden achtergelaten. De vestiaire is gratis. E.C.K. draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor verlies of schade van of aan gelijk welk item dat in de vestiaire wordt achtergelaten.

¦ Artikel 8 VEILIGHEID

Om de veiligheid van de bezoekers en de medewerkers van het Casino te garanderen, staat het volledige gebouw onder permanente camerabewaking.

Bezoekers dienen op elk moment de instructies van de bevoegde medewerkers te volgen om de veiligheid, rust en orde in het Casino te garanderen en om het spelverloop rustig, eerlijk en correct te laten verlopen.

In het Casino geldt een rookverbod. Roken is enkel toegestaan in de speciaal voorziene rookcabines.

Vuur- of andere wapens zijn strikt verboden in het Casino.

¦ Artikel 9 DEELNAME, INZET EN WINST

De Bezoeker van het Casino verbindt zich ertoe om geen enkel gedrag te vertonen dat schade kan toebrengen aan de reputatie van E.C.K., haar software, haar aangeboden diensten of andere bezoekers of afbreuk kan doen aan de goede werking van het Casino. De bezoekers verbinden zich ertoe zich te onthouden van manipulaties of communicaties onder bezoekers die de gelijkheid van de bezoekers in het gevaar zou brengen, geen notities te maken over het spel aan speltafels met kaartspelen en geen professionele/commerciële tussenkomst te bieden bij de spellen of de andere bezoekers geld noch waardevolle items aan te bieden.

Het is strikt verboden om de werking van de aangeboden kansspelen te veranderen of te beïnvloeden of dit te proberen via welk middel ook, meer bepaald om de resultaten, de onpartijdigheid of elk bepalend element van een kansspel te veranderen.

Deelname aan een kansspel gebeurt door de inzet van een bepaalde som, gelijk aan één van de aangeboden inzetten. De mogelijke inzetten en mogelijke winsten zijn voor de tafelspelen consulteerbaar in het spelreglement en bij de tafelmedewerker. De inzet is door de bezoeker vrij te kiezen per spelronde in overeenstemming met het spelreglement. Elke inzet wordt onmiddellijk gedebiteerd. Na afloop van een spelronde wordt de bezoeker onmiddellijk ingelicht over het resultaat en wordt de eventuele winst onmiddellijk gecrediteerd. Indien een spelronde onderbroken zou worden vóór het einde van de spelronde, door toedoen van de bezoeker, verliest deze de mogelijkheid op winst.

Indien zou blijken dat het verloop van één of meerdere spelrondes niet in overeenstemming is of geweest is met het spelreglement of onderhavige Algemene Voorwaarden en dit om welke reden dan ook, behoudt E.C.K. zich het recht voor het resultaat van deze spelrondes te corrigeren volgens het normale spelverloop. Eventuele winsten of verliezen van de bezoeker tijdens deze afwijkende spelronde(s) kunnen door E.C.K. eveneens worden gecorrigeerd.

¦ Artikel 10 SPELBEVEILIGING – APPARATUUR

Voor bezoekers van het Casino is het uitdrukkelijk verboden om mechanische, elektrische of elektronische apparaten zoals smartphones, gsm’s, tablets, laptops, mediaspelers of koptelefoons (hierna ‘apparaten’) te gebruiken in de onmiddellijke nabijheid van de tafelspelen en de automatische kansspelen.

E.C.K. behoudt zich het recht voor om het gebruik van alle apparaten in het Casino te beperken of te verbieden, met inbegrip van maar niet beperkt tot: videoapparatuur, camera’s, gsm’s met camera, intelligente brillen, tablets, computers, smartphones enz.

¦ Artikel 11 ZITPLAATSEN

De zitplaatsen aan de speeltafels en automatische kansspelen zijn voorbehouden voor bezoekers die aan het/de spel(len) deelnemen. E.C.K. kan een bezoeker verzoeken de zitplaats te verlaten als hij/zij niet aan het/de spel(len) deelneemt.

¦ Artikel 12 SOCIALE MEDIA

E.C.K. maakt gebruik van sociale media.

Alle berichten die worden weergegeven via sociale media-kanalen zijn louter informatief en kunnen geenszins bindend worden beschouwd ten aanzien van E.C.K.. E.C.K. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor berichten die verschijnen op sociale media-kanalen. Iedere persoon verbindt zich ertoe de basisregels van goed gedrag, beleefdheid en hoffelijkheid te respecteren bij het gebruik van sociale media in de ruime zin en dient in het bijzonder:

 • Hoffelijk en vriendelijk te blijven;
 • Persoonlijke aanvallen te vermijden;

Het is bezoekers uitdrukkelijk verboden om berichten met een haatdragend, racistisch, antisemitisch, xenofoob, homofoob, lasterlijk karakter of die schadelijk zijn voor de openbare orde en de goede zeden of meer in het algemeen denigrerende of beledigende berichten, te verspreiden, te propageren, of bij te dragen aan de verspreiding ervan op welke drager dan ook die betrekking hebben op E.C.K. of haar bezoekers. Eveneens verboden op sociale media zijn berichten die in strijd zijn met de geest van E.C.K. zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend, berichten die een bepaalde politieke of religieuze stellingname of mening inhouden, ongewenste, overdreven of misplaatste berichten, berichten die andere bezoekers misleiden over de spelregels of door de naam aan te nemen van andere personen en meer in het bijzonder door zich voor te doen als een werknemer, medewerker of partner van E.C.K.. E.C.K. behoudt zich het recht voor om berichten op de eigen sociale media-kanalen, die in strijd zijn met deze bepalingen, te verwijderen.

E.C.K. kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud, in het bijzonder voor het illegale karakter van de inhoud ten opzichte van de geldende wetgeving, enig verlies of schade als gevolg van het gebruik van geplaatste inhoud, die via sociale media wordt verspreid. In het geval dat de verantwoordelijkheid van E.C.K. wordt gevraagd als gevolg van een tekortkoming door de bezoeker aan zijn verplichtingen uit hoofde van onderhavige Algemene Voorwaarden of de wettelijke en reglementaire bepalingen van kracht, behoudt E.C.K. zich het recht voor om de bezoeker te vervolgen.

¦ Artikel 13 MARKETING EN ACTIES

E.C.K. biedt op discretionaire wijze promoties en acties aan die via verschillende kanalen kunnen worden aangeboden. Deze promoties en acties kunnen steeds onderworpen zijn aan specifieke actie- of promotievoorwaarden, die een aanvulling zijn en geenszins afbreuk doen aan onderhavige Algemene Voorwaarden. In geval van conflict hebben de bepalingen van de Algemene Voorwaarden voorrang. De actie- of promotievoorwaarden zijn steeds consulteerbaar bij de casinomedewerkers tijdens de looptijd van de actie of promotie. Loutere deelname aan een promotie of actie geldt als onherroepelijke aanvaarding van de specifieke actie- of promotievoorwaarden.